ഖേലോ ഇന്ത്യ യൂത്ത്‌ ഗെയിംസ്‌ ; കേരളത്തിന്‌ തുഴച്ചിലിൽ സ്വർണം

ഭോപ്പാൽ ഖേലോ ഇന്ത്യ യൂത്ത്‌ ഗെയിംസിൽ കേരളം ഒരു സ്വർണം തുഴഞ്ഞുനേടി. പെൺകുട്ടികളുടെ തുഴച്ചിൽ ക്വഡ്രാപ്പിൾ സ്‌കൾ ഇനത്തിൽ എ…

error: Content is protected !!