‘എനിക്കും ജീവിക്കണ്ടേ?’ വൃക്ക വില്‍ക്കാനുണ്ടെന്ന് പെയിന്‍റിങ് തൊഴിലാളിയുടെ പോസ്റ്റർ

‘എനിക്കും ജീവിക്കണ്ടേ.. വരുമാനം ഇല്ലാതായിട്ട് നാളുകളായി, രോഗിയായ അമ്മയെ നോക്കണം, ചികിത്സയ്ക്ക് ചിലവുണ്ട്…ആരും പണിക്ക് വിളിക്കുന്നില്ല… കടം വീട്ടിയില്ലെങ്കില്‍ ആശിച്ചു കെട്ടിയ…

error: Content is protected !!