വെറും പറച്ചിലായില്ല ; കിഫ്‌ബിയിൽ പൂർത്തിയാക്കിയത്‌ 12,090 കോടിയുടെ പദ്ധതികൾ

തിരുവനന്തപുരം    കിഫ്‌ബി മുഖേന പൂർത്തിയാക്കിയത്‌ 12,089.59 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികൾ. റോഡ്‌, പാലം, ഐടി, വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം, കുടിവെള്ളം,…

error: Content is protected !!