ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രായംചെന്ന കൊലയാളി തിമിംഗിലം ചത്തു

മയാമി > ലോകത്തെ ഏറ്റവുംപ്രായമേറിയ കൊലയാളി തിമിംഗിലം ലോലിത ഇനിയില്ല. 57 വയസ്സ്‌ പ്രായം കണക്കാക്കുന്നു. 1970 മുതൽ അമേരിക്കയിലെ മയാമി…

error: Content is protected !!