എൽഡിഎഫ്‌ സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയ ജനകീയാസൂത്രണം ലോകമാതൃകയെന്ന് അമേരിക്കൻ നോവല്‍

തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തിൽ എൽഡിഎഫ്‌ സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയ ജനകീയാസൂത്രണം ലോകത്തിന്‌ മാതൃകയെന്ന്‌ അമേരിക്കൻ നോവൽ. പ്രമുഖ അമേരിക്കൻ എഴുത്തുകാരൻ കിം സ്റ്റാൻലി…

error: Content is protected !!