ഒന്നരവർഷം ; ചരിത്ര
നേട്ടവുമായി കിൻഫ്ര ; 1800 കോടി 
നിക്ഷേപം 
23,000 തൊഴിൽ

തിരുവനന്തപുരം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വ്യവസായവികസനത്തിൽ ചരിത്രനേട്ടം എഴുതിച്ചേർത്ത്‌ കിൻഫ്ര. ഒന്നര വർഷത്തിൽ പുതിയ 250 യൂണിറ്റിലൂടെ 1800.1 കോടി രൂപയുടെ…

error: Content is protected !!