ഡിജിറ്റൽ പാഠങ്ങളൊരുക്കാൻ ‘കൈറ്റ്‌ ലെൻസ്‌ ’

തിരുവനന്തപുരം > പാഠപുസ്‌തകങ്ങളിലെ അറിവുകൾ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ആശയം നിങ്ങളുടെ കൈയിലുണ്ടോ. അധ്യാപകനോ വിദ്യാർഥിയോ ആരുമാകട്ടെ, ‘കൈറ്റ്‌ ലെൻസ്‌’ ൽ എത്തൂ. ആകർഷകവും…

error: Content is protected !!