ജന്മം കൊണ്ട് കോട്ടയംകാരൻ, കർമ്മം കണ്ട് കന്നഡിഗൻ; കർണ്ണാടക മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് കെജെ ജോർജ്

തിരുവനന്തപുരം: കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ചിങ്ങവനത്ത് ജനിച്ച് കർണ്ണാടകത്തിൽ വളർന്ന് ഇന്ന് കർണ്ണാടക മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് എത്തിയ കെജെ ജോർജിൻറെ നേട്ടത്തിൽ മലയാളികളെന്ന് നിലയിൽ…

error: Content is protected !!