മെട്രോ രണ്ടാംഘട്ടം : എഎഫ്‌ഡി പിന്മാറിയത്‌
 കേന്ദ്രംകാരണം

കൊച്ചി കൊച്ചി മെട്രോ ഇൻഫോപാർക്ക്‌ പാതക്കുള്ള ധനസഹായം ഫ്രഞ്ച്‌ വികസന ബാങ്ക്‌ (എഎഫ്‌ഡി) നിഷേധിക്കാൻ കാരണം കേന്ദ്രം. രണ്ടാംഘട്ടപാതയുടെ പകുതിപോലും…

error: Content is protected !!