മുസ്‌ലിം ലീഗിന്റെ മേൽവിലാസമായി പാണക്കാട് കൊടപ്പനയ്ക്കൽ തറവാട് ‌മാറിയിട്ട് അര നൂറ്റാണ്ട്

മലപ്പുറത്തെ പാണക്കാട് കൊടപ്പനയ്ക്കൽ തറവാട് ‌മുസ്‌ലിം ലീഗിന്റെ മേൽവിലാസമായി മാറിയിട്ട് അര നൂറ്റാണ്ട് തികഞ്ഞു. 1973 ഫെബ്രുവരി 25ന് പാണക്കാട് പി.എം.എസ്.എ.പൂക്കോയ…

error: Content is protected !!