കൊല്ലം – ചെങ്കോട്ട പാത; ട്രെയിനുകൾ കുറവ്‌, 
വരുമാനമേറെ

കൊല്ലം > ട്രെയിനുകൾ കുറവെങ്കിലും കൊല്ലം – ചെങ്കോട്ട പാതയെ കൂടുതൽ യാത്രക്കാർ ആശ്രയിക്കുന്നു. ദിവസ സർവീസ്‌ നടത്തുന്ന എട്ട്‌ ട്രയിനും…

error: Content is protected !!