കൊങ്കൺപാതയിൽ 
സമയമാറ്റം 10 മുതൽ

തിരുവനന്തപുരം   മൺസൂൺ കാലയളവിൽ കൊങ്കൺവഴിയുള്ള ട്രെയിനുകളുടെ സമയമാറ്റം 10 മുതൽ. വിവിധ സ്‌റ്റേഷനുകളിൽ എത്തുന്നതും പുറപ്പെടുന്നതുമായ സമയത്തിൽ മാറ്റമുണ്ട്‌.…

error: Content is protected !!