ചത്താലും ചെത്തും കൂത്താളി ; മുഴങ്ങുന്നുണ്ട്‌ മലവാരം പിളർക്കുന്ന മുദ്രാവാക്യം

കോഴിക്കോട് കർഷകസംഘം നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന കൂത്താളി സമരം സ്വാതന്ത്ര്യസമര ചരിത്രത്തിലെ സമാനതകളില്ലാത്ത വീരേതിഹാസമാണ്. ഭക്ഷ്യധാന്യം കിട്ടാനില്ലാതെ കൊടും പട്ടിണിയിലാണ്ട ജനത ചെങ്കൊടി…

error: Content is protected !!