പിറവം, കൂത്താട്ടുകുളം നിവാസികളുടെ പതിമൂന്ന് വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന്‌ അവസാനം; കോരൻകടവ് പാലം ഉദ്ഘാടനം നാളെ

കൊച്ചി > എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പിറവം, കൂത്താട്ടുകുളം പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളുടെ പതിമൂന്ന് വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പ് നാളെ അവസാനിക്കുകയാണ്. 2010 ൽ നിർമ്മാണം…

error: Content is protected !!