കോട്ടയം വൈക്കത്ത് ഭാര്യയും മക്കളുമായി കലഹിച്ച ഗൃഹനാഥൻ മദ്യലഹരിയിൽ വീടിന് തീയിട്ടു

കോട്ടയം: വൈക്കത്ത് ഭാര്യയും മക്കളുമായി കലഹിച്ച ഗൃഹനാഥൻ രാത്രി വീടിന് തീയിട്ടു. തീ ഉയരുന്നത് കണ്ട് ഭാര്യയും മക്കളും അടുത്ത വീട്ടിലേക്ക്…

error: Content is protected !!