നരബലി; ‘അവയവ മാഫിയ ആരോപണത്തിൽ കഴമ്പില്ല; കൂട്ടുപ്രതികളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം’: സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ

Last Updated : October 18, 2022, 17:37 IST പത്തനംതിട്ട: ഇലന്തൂരിലെ നരബലി കേസിൽ അവയവ മാഫിയ എന്ന ആരോപണത്തിൽ…

error: Content is protected !!