തങ്കമ്മ ടീച്ചർക്ക് 89, ടീച്ചർ തുടക്കമിട്ട പകൽവീടിന് അഞ്ചാം പിറന്നാൾ

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി> കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി തമ്പലക്കാട് കാരുശ്ശേരി വീട്ടിലെ തങ്കമ്മ ടീച്ചൾ 89-ാം പിറന്നാളിന്റെ നിറവിലാണ്. ഒപ്പം ഒരുപാട് അമ്മമാർക്കുവേണ്ടി ടീച്ചറൊരുക്കിയ  പകൽ വീടിന്…

error: Content is protected !!