നരബലി; ‘അവയവ മാഫിയ ആരോപണത്തിൽ കഴമ്പില്ല; കൂട്ടുപ്രതികളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം’: സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ

Last Updated : October 18, 2022, 17:37 IST പത്തനംതിട്ട: ഇലന്തൂരിലെ നരബലി കേസിൽ അവയവ മാഫിയ എന്ന ആരോപണത്തിൽ…

‘നരബലി ഭവന സന്ദർശനം Rs 50’ ബോര്‍ഡ് വെച്ച് ഓട്ടോ; ഭഗവൽസിങ്ങിന്റെ ഭവനത്തിനു മുന്നിൽ ഐസ്ക്രീം കച്ചവടം

Last Updated : October 16, 2022, 22:12 IST ഇലന്തൂരിലെ നരബലിയും തുടർന്ന് വരുന്ന വാർത്തകളിലും കേരളം വിറങ്ങലിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ…

error: Content is protected !!