ഇന്ന് എട്ടരക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത വൈദ്യുതി വിളക്കുകൾ ഓഫ് ചെയ്യുമോ? ഭൗമ മണിക്കൂർ ആചരിക്കാൻ കെഎസ്ഇബി

ആ​ഗോളതാപനത്തിനെതിരെ ഭൗമ മണിക്കൂർ ആചരിക്കുന്നു . ഭൗമ മണിക്കൂറായി ആചരിക്കുന്ന ഇന്ന് രാത്രി എട്ടര മുതല്‍ ഒന്‍പതര വരെ അത്യാവശ്യമല്ലാത്ത എല്ലാ…

error: Content is protected !!