തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ട്രോമകെയർ സംവിധാനം ഏറ്റവും മികച്ചത്: ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ഡെപ്യൂട്ടി ഹെഡ്

തിരുവനന്തപുരം> തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ വകുപ്പ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത എമർജൻസി, ട്രോമകെയർ സംവിധാനം ഏറ്റവും മികച്ചതെന്ന് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ…

error: Content is protected !!