ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഫോർ വിമെൻസ്‌ സ്റ്റഡീസ്‌ ദേശീയ സമ്മേളനത്തിന്‌ തലസ്ഥാനത്ത്‌ തുടക്കം

തിരുവനന്തപുരം > ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഫോർ വിമെൻസ്‌ സ്റ്റഡീസിന്റെ (ഐഎഡബ്ല്യുഎസ്‌) 17–-ാമത്‌ ദേശീയ സമ്മേളനത്തിന്‌ തിരുവനന്തപുരത്ത്‌ തുടക്കമായി. പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഫൗണ്ടേഷൻ…

error: Content is protected !!