കേരളത്തിന് 1228 കോടി രൂപയുടെ വായ്പ അനുവദിച്ച് ലോകബാങ്ക്; സഹായം പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളും പകർച്ചവ്യാധികളും നേരിടാൻ

വാഷിങ്ടൺ: പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളും പകര്‍ച്ചവ്യാധികളും കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം മൂലമുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങളും നേരിടാനായി കേരളത്തിന് 1228 കോടി രൂപ വായ്പ അനുവദിച്ച് ലോകബാങ്ക്.…

error: Content is protected !!