ഐഡിബിഐ ബാങ്ക് സ്വകാര്യവല്‍ക്കരിക്കുന്നു; 45 രൂപയുള്ള ഈ ഓഹരി വാങ്ങിയാല്‍ ഗുണമുണ്ടോ?

Spread the love


Central Government And LIC Jointly Sell Stake In IDBI Bank Invites Investors Bid Should Buy This Penny Stock Now | ഐഡിബിഐ ബാങ്ക് സ്വകാര്യവല്‍ക്കരിക്കുന്നു; 45 രൂപയുള്ള ഈ ഓഹരി വാങ്ങിയാല്‍ ഗുണമുണ്ടോ? – Malayalam GoodreturnsSource link

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!