ഐഡിബിഐ ബാങ്ക് സ്വകാര്യവല്‍ക്കരിക്കുന്നു; 45 രൂപയുള്ള ഈ ഓഹരി വാങ്ങിയാല്‍ ഗുണമുണ്ടോ?

Spread the love


Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Central Government And LIC Jointly Sell Stake In IDBI Bank Invites Investors Bid Should Buy This Penny Stock Now | ഐഡിബിഐ ബാങ്ക് സ്വകാര്യവല്‍ക്കരിക്കുന്നു; 45 രൂപയുള്ള ഈ ഓഹരി വാങ്ങിയാല്‍ ഗുണമുണ്ടോ? – Malayalam GoodreturnsSource link

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!