ഒന്നിലധികം സേവിം​ഗ്സ് അക്കൗണ്ടുകളുണ്ടോ? ഡോർമന്റ് അക്കൗണ്ടുകൾ പണി തരും; പണം നഷ്ടമാകാതെ സൂക്ഷിക്കാം

Spread the love


Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
​If You Have One More Savings Account There’s A Chance To Became Dormant Account; Here’s Details | ഒന്നിലധികം സേവിം​ഗ്സ് അക്കൗണ്ടുകൾ ഉള്ളവർ അക്കൗണ്ട് ഉപയോ​ഗിക്കാതിരുന്നാൽ അക്കൗണ്ട് നിഷ്ക്രിയമാകും – Malayalam GoodreturnsSource link

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!