സേവിം​ഗ്സ് അക്കൗണ്ടും 20 രൂപയും മതി; നേടാം 2 ലക്ഷത്തിന്റെ ആനുകൂല്യം; അറിഞ്ഞില്ലേ ഈ സര്‍ക്കാര്‍ ഇന്‍ഷൂറന്‍സ്

Spread the loveകയ്യിലൊരു സേവിം​ഗ്സ് അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാത്തവർ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വളരെ കുറവായിരിക്കും. ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റ് വളരുന്ന കാലത്ത് ഇവയ്ക്ക് സേവിം​ഗ്സ് അക്കൗണ്ട് നിർബന്ധമാണ്. എന്നാൽ സേവി​ഗംസ് അക്കൗണ്ട് പണം അയക്കാനും സ്വീകരിക്കാനും മാത്രമാണോ. അല്ലെന്നാണ് ഉത്തരം. കയ്യിലൊരു സേവിം​ഗ്സ് അക്കൗണ്ടും അതിൽ വർഷത്തിൽ 20 രൂപയുമുണ്ടെങ്കിൽ 2 ലക്ഷത്തിന്റെ ആനുകൂല്യം നൽകുന്ന സർക്കാർ പദ്ധതിയെ പറ്റി പലർക്കും ധാരണയില്ലെന്നതാണ്Source link

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!