ഈമാസം 120 രൂപ ഡിവിഡന്റ് നല്‍കുന്നു; ഈ മോണോപോളി ഓഹരി വാങ്ങണോ?

Spread the loveഓഹരി വിപണിയില്‍ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കോര്‍പറേറ്റ് കമ്പനികള്‍ 2022-23 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ രണ്ടാം പാദഫലങ്ങള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. ചില കമ്പനികള്‍ നിക്ഷേപകര്‍ക്കായി ഇടക്കാല ലാഭവിഹിതവും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു കമ്പനിയുടെ ലാഭത്തില്‍ നിന്നും ഓഹരിയുടമകള്‍ക്ക് നല്‍കുന്ന പ്രതിയോഹരി വീതമാണ് ലാഭവിഹിതം അഥവാ ഡിവിഡന്റ്. ഇത്തരത്തില്‍ ഈമാസം ലാഭവിഹിതം കൈമാറുന്ന ഒരു മോണോപോളി ഓഹരിയുടെ വിശദാംശമാണ് താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നത്.Source link

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!