കോഴിക്കോട് ചെത്ത് തൊഴിലാളി തെങ്ങിൽ നിന്ന് വീണു മരിച്ചു

കോഴിക്കോട്: കട്ടിപ്പാറയിൽ ചെത്ത് തൊഴിലാളിയെ തെങ്ങിൽ നിന്നും വീണു മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. ചമൽ കുന്നിപ്പള്ളി റെജി ( 50) ആണ്…

error: Content is protected !!