ചേലച്ചുവട് ജില്ലാ ക്വയർ ഫെസ്റ്റിവലും പ്രാക്ട്രീസ് ക്ലാസ്സ് സി.എസ്.ഐ ക്രൈസ്റ്റ് ചർച്ച് കഞ്ഞിക്കുഴി സഭയിൽ വച്ച് നടത്തപ്പെട്ടു

ചേലച്ചുവട് ജില്ലാ ക്വയർ ഫെസ്റ്റിവലും പ്രാക്ട്രീസ് ക്ലാസ് സി.എസ്.ഐ ക്രൈസ്റ്റ് ചർച്ചകഞ്ഞിക്കുഴി സഭയിൽ വച്ച് നടന്നു ചേലച്ചുവട് ജില്ലാ ചെയർമാൻ റവ.ഡോ.കെ.…

error: Content is protected !!