പ്രമേഹമുള്ള വിദ്യാർഥികൾക്ക് പരീക്ഷകളിൽ ഇരുപതു മിനിറ്റ് വീതം അധികസമയം

വിദ്യാർഥിക്ക് പ്രമേഹമുണ്ടെന്ന ഡോക്ടറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻറെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമായിരിക്കും ഇളവ് ലഭിക്കുക.  Source link

error: Content is protected !!