കരയ്ക്കു പുറത്തെ തുഴച്ചിലുകാർ കൂലിയ്ക്കു തുഴഞ്ഞു; ആറന്മുള ജലമേളയിലെ ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനക്കാരുടെ ട്രോഫി തിരിച്ചു വാങ്ങും

പത്തനംതിട്ട: ആറൻമുള ജലമേളയിലെ ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനക്കാരുടെ ട്രോഫി തിരിച്ചുവാങ്ങാൻ തീരുമാനം. പൂർണതോതിൽ കൂലിത്തുഴച്ചിൽക്കാരെ ഉപയോഗിച്ചതിലാണ് നടപടി. എ ബാച്ചിലെ ഒന്നും…

error: Content is protected !!