ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ഗൂഗിൾ നൽകിയ എളുപ്പവഴിയിലൂടെ പോയ ജീപ്പ് കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് അഞ്ച് പേർക്ക് പരിക്ക്

കോഴിക്കോട്: ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ഗൂഗിൾ നൽകിയ എളുപ്പവഴിയിലൂടെ പോയ ജീപ്പ് കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് അഞ്ച് പേർക്ക് പരിക്ക്. പൂവത്തുംചോലയിൽ നിന്നു താന്നിയാംകുന്ന്…

error: Content is protected !!