1,000 രൂപയില്‍ തുടങ്ങാവുന്ന സർക്കാർ നിക്ഷേപം; കാലാവധിയില്‍ നേടാം 14 ലക്ഷം; മടിക്കുന്നത് എന്തിന്

Spread the love


Get Rs 19,000 Quarterly Pension And Benefit Of 14 Lakhs On Maturity By Investing 10 Lakh On SCSS | സീനിയർ സിറ്റിസൺ സേവിം​ഗ്സ് സ്കീമിൽ 10 ലക്ഷം നിക്ഷേപിച്ചാൽ ത്രൈമാസത്തിൽ 19,000 രൂപ പെൻഷനും കാലാവധിയിൽ 14 ലക്ഷത്തിന്റെ നേട്ടവും സ്വന്തമാക്കാം – Malayalam GoodreturnsSource link

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!