‘സ്ഥിര നിക്ഷേപമിട്ട് കാശ് പകുതിയും നികുതി കൊണ്ടുപോയി’; ഇനി പുതിയ വഴി; ഫിക്‌സഡ് മെച്യൂരിറ്റി പ്ലാനുകൾ നോക്കാം

Spread the love


Best Alternative To Fixed Deposit; Fixed Maturity Plan Gave High Returns With Low Tax Burden | കുറഞ്ഞ നികുതി ബാധ്യതയും ഉയർന്ന ആദായവും നൽകുന്ന ഫിക്സഡ് മെച്യൂരിറ്റി പ്ലാൻ സ്ഥിര നിക്ഷേപത്തിന് ബദലാണ് – Malayalam GoodreturnsSource link

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!