കടങ്ങളില്ലാത്ത, വിദേശ നിക്ഷേപകര്‍ വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്ന ഈ മള്‍ട്ടിബാഗര്‍ ഓഹരി വിഭജിക്കുന്നു; നോക്കുന്നോ?

Spread the love


Debt Free FII Stake Increasing Small Cap Multibagger Axita Cotton Announces Stock Split And Check Record Date | കടങ്ങളില്ലാത്ത, വിദേശ നിക്ഷേപകര്‍ വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്ന ഈ മള്‍ട്ടിബാഗര്‍ ഓഹരി വിഭജിക്കുന്നു; നോക്കുന്നോ? – Malayalam GoodreturnsSource link

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!