4 വർഷത്തിനുള്ളിൽ കേരളത്തെ മാലിന്യ മുക്തമാക്കും

Spread the loveലഹരി വിരുദ്ധ ക്യാമ്പയിൻ വളരെ ഊർജ്ജിതമായി മുന്നോട്ട് പോകുകയാണെന്ന് മന്ത്രി എം ബി രാജേഷ്. നവംബർ 1 ന് സ്കൂളുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചു മനുഷ്യ ചങ്ങല സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. സ്പെഷ്യൽ ഡ്രൈവിലൂടെ 935 കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. 14 കോടി രൂപയുടെ ലഹരി വസ്തുക്കൾ പിടിച്ചെടുത്തു. 944 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അതേസമയം 6 മാസത്തിനിടെ 52 ലക്ഷം ഫയലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തുവെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.86 ശതമാനം ഫയലുകൾ തീർപ്പാക്കി.സേവനം വേഗത്തിൽ നൽകാൻ കഴിയുന്നു.ഫയലുകൾ വേഗത്തിൽ തീർപ്പാക്കാൻ […]Source link

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!