പോസ്റ്റ് പിൻവലിച്ചതല്ല, പാർട്ടി നിലപാട് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചതാണെന്ന് മന്ത്രി എംബി രാജേഷ്

Spread the love


പാർട്ടി നിലപാട് തന്നെയാണ് മന്ത്രിയായ തന്റെയും നിലപാട്.അതിൽ ഗവർണറുടെ പ്രീതിയും അപ്രീതിയും കണക്കിലെടുത്തിട്ടില്ല.

Written by –

Zee Malayalam News Desk

|
Last Updated : Oct 18, 2022, 04:07 PM IST

Source link

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!