ആകെയുള്ളത് 13 സെന്റ് ഭൂമി; സിപിഎം ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി മൂന്ന് ഭൂരഹിതർക്കായി 10 സെന്റ് ദാനം ചെയ്തു

Spread the loveബിനോയിയുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മാതൃകാപരമായ ഈ പ്രവൃത്തി നാടാകെ ഏറ്റെടുത്തുകഴിഞ്ഞുSource link

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!