ക്ഷമ നല്‍കിയ സമ്പത്ത്! ഈ മിഡ് കാപ് ഓഹരിയിലെ അന്നത്തെ 1 ലക്ഷം 53 കോടിയായി; നോക്കുന്നോ?

Spread the love


Multibagger Mid Cap Realty Stock Phoenix Mills Turns 1 Lakh To 53 Crores After 1 Bonus Share | ക്ഷമ നല്‍കിയ സമ്പത്ത്! ഈ മിഡ് കാപ് ഓഹരിയിലെ അന്നത്തെ 1 ലക്ഷം 53 കോടിയായി – Malayalam GoodreturnsSource link

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!