സമരാഗ്നിയിൽ കേരളം കത്തിയ രണ്ടുവർഷം; വിദ്യാർത്ഥിസമരത്തിന്റെ വിളനിലമായ കാലം

Spread the loveരണ്ടുവർഷത്തിലേറെ വൈസ് ചാൻസലറെ സർവകലാശാലാ കോംപൗണ്ടിൽ കടക്കാൻ പോലും അനുവദിക്കാത്ത രൂക്ഷമായ സമരം. ലാത്തിച്ചാർജും രക്തച്ചൊരിച്ചിലും നടക്കുമ്പോൾ  വീട്ടിലിരുന്ന് വിളനിലം സർവകലാശാലയുടെ  ഭരണം നടത്തിSource link

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Facebook Comments Box
error: Content is protected !!