സമരാഗ്നിയിൽ കേരളം കത്തിയ രണ്ടുവർഷം; വിദ്യാർത്ഥിസമരത്തിന്റെ വിളനിലമായ കാലം

Spread the loveരണ്ടുവർഷത്തിലേറെ വൈസ് ചാൻസലറെ സർവകലാശാലാ കോംപൗണ്ടിൽ കടക്കാൻ പോലും അനുവദിക്കാത്ത രൂക്ഷമായ സമരം. ലാത്തിച്ചാർജും രക്തച്ചൊരിച്ചിലും നടക്കുമ്പോൾ  വീട്ടിലിരുന്ന് വിളനിലം സർവകലാശാലയുടെ  ഭരണം നടത്തിSource link

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!