സഞ്ചാരികൾക്ക് കൗതുക കാഴ്ച ആയി മാറുകയാണ് ആന ശിൽപ്പം

Spread the love

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

തള്ളക്കാനം – പുന്ന യാർ – കീരിത്തോട് റോഡ് അരികിൽ കലുങ്കും പടിയിൽ ആണ് SB Trades ആണ് മനോഹരമായ ആനയുടെ ശിൽപ്പം ഒരിക്കിയിരിക്കുന്നത് . ഇവിടെ നിന്ന് ആനയോടൊപ്പം സെൽഫി എടുക്കാം .

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!