നാക് അക്രഡിറ്റേഷൻ: കുസാറ്റിന് എ പ്ലസ്

Spread the loveകളമശേരി> നാഷണല് അസസ്മെന്റ് ആന്ഡ് അക്രഡിറ്റേഷന് കൗണ്സില് (നാക്) പരിശോധനയിൽ കൊച്ചിന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സയന്സ് ആന്ഡ് ടെക്നോളജിയ്ക്ക് (കുസാറ്റ്) എ പ്ലസ് നേട്ടം. കഴിഞ്ഞ തവണ എ ഗ്രേഡ് ആയിരുന്നു ലഭിച്ചത്.

ഇത്തവണ നേട്ടങ്ങളുടെ വലിയ പട്ടികയുമായാണ് കുസാറ്റ് നാക് പരിശോധനയെ നേരിട്ടത്. നാക് സംഘത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ ക്യാമ്പസിലും വലിയ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തിയിരുന്നു. നാലിൽ 3.39 മാർക്ക് നേടിയാണ് എ പ്ലസ് നേടിയത്. കഴിഞ്ഞ തവണ ലഭിച്ചത് 3.09 മാർക്കായിരുന്നു.Source link

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!